เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู


เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
เทคโนโลยีการศึกษาคำว่า "เทคโนโลยี”(Technology) มาจากรากศัพท์ "Technic" หรือ
"Techno"ซึ่งมีความหมายว่า วิธีการ หรือการจัดแจงอย่างเป็นระบบ รวมกับ "logy"
ซึ่งแปลว่า “ศาสตร์” หรือ “วิทยาการ”....ดังนั้น คำว่า "เทคโนโลยี"
ตามรากศัพท์จึงหมายถึง ศาสตร์ว่าด้วยวิธีการหรือศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการ
หรือการจัดแจงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดระบบใหม่และเป็นระบบที่สามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้ได้
ซึ่งก็มีความหมายตรงกับความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม คือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ดังนั้น
เทคโนโลยีการศึกษาจึงเป็นการจัดแจงหรือการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพมาใช้ในกระบวนการของการศึกษาซึ่งเป็นพฤติกรรมศาสตร์
โครงสร้างมโนมติของเทคโนโลยีการศึกษาจึงต้องประกอบด้วยมโนมติทางวิทยาศาสตร์กายภาพ
มโนมติทางพฤติกรรมศาสตร์โดยการประสมประสานของมโนมติอื่นที่เกี่ยวข้อง....ตัวอย่างเช่น
การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพทางวิศวกรรมและทางเคมีได้เครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์
สามารถผลิตหนังสือตำราต่างๆ ได้และจากการประยุกต์หลักพฤติกรรมศาสตร์ทางจิตวิทยา
จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทำให้ได้เนื้อหาในลักษณะเป็นโปรแกรมขั้น ย่อย ๆจากง่ายไปหายาก
เมื่อรวมกันระหว่างวิทยาศาสตร์กายภาพและพฤติกรรมศาสตร์ในตัวอย่างนี้ทำให้เกิดผลิตผลทางเทคโนโลยีการศึกษาขึ้น
คือ
"ตำราเรียนแบบโปรแกรม"อีกตัวอย่างหนึ่งการประยุกต์วิทยาศาสตร์กายภาพเกี่ยวกับแสง
เสียงและอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ใช้ระบบเลขฐานสองทำให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อประสมประสานกับผลการประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการวิเคราะห์งาน
และทฤษฎีสื่อการเรียนการสอนแล้วทำให้ได้ผลผลิตทางเทคโนโลยีการศึกษา คือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction:
CAI)จากข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าความหมายของเทคโนโลยีการศึกษามีสองลักษณะที่เน้นหนักแตกต่างกัน
คือ......1. เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง
การประยุกต์หลักการวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นวัสดุ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการเสนอ แสดง
และถ่ายทอดเนื้อหาทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความหมายนี้พัฒนามาจากความคิดของกลุ่มนักโสต-ทัศนศึกษา......2.
เทคโนโลยีการศึกษามีความหมายโดยตรงตามความหมายของเทคโนโลยี คือ ศาสตร์แห่งวิธีการ
หรือการประยุกต์วิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
โดยคำว่า”วิทยาศาสตร์”ในที่นี้มุ่งเน้นที่วิชาพฤติกรรมศาสตร์
เพราะถือว่าพฤติกรรมศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งเช่นเดียวกับวิชาฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา เป็นต้น

กลับหน้าหลัก

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขอต้อนรับทุกท่าเข้าสู่เว็บบล็อก"ครูไพรินทร์" ด้วยความยินดีค่ะ